top of page

Vlaams woonzorgdecreet maakt BelRAI verplicht

Groot nieuws: we hebben nog geen nieuwe Vlaamse regering, maar de uitvoeringsbesluiten van het Vlaamse woonzorgdecreet zijn een feit. Eind oktober staan ze in het Staatsblad, maar hier vind je alvast de primeur. Specifiek wat BelRAI betreft dan. Want de tijd dringt, opdat zo'n 800 woonzorgcentra mee zijn en hun erkenning behouden.

Woonzorgcentra: BelRAI eind 2022 verplicht

Uiterlijk op 31 december 2022 moeten alle bewoners van woonzorgcentra met BelRAI zijn ingeschaald (artikel 77). Anders kunnen de centra hun erkenning verliezen. Artikel 27 is formeel: 'Voorafgaand aan de opname van een bewoner gaat het woonzorgcentrum na of een actuele BelRAI-inschaling van de bewoner ter beschikking is. Als dat niet het geval is, kan het woonzorgcentrum een BelRAI-screener afnemen of de bestaande aanpassen.'

Artikel 28 evenzeer: 'Uiterlijk 1 maand na de opname van de bewoner wordt de zorgzwaarte van de bewoner vastgesteld aan de hand van het uniform, BelRAI-specifiek indicatiestellingsinstrument dat afgestemd is op de bewonersdoelgroep van een woonzorgcentrum. Dat instrument maakt integraal deel uit van het woonzorgleefplan, dat ingevuld, regelmatig geëvalueerd en, in voorkomend geval, bijgestuurd wordt.' Voor korte verblijven geldt een gelijkaardig verhaal (artikel 8).

Nu investeren, straks verzilveren

31 december 2022 lijkt nog ver, maar dat is het niet: BelRAI/Pyxicare uitrollen bij alle bewoners duurt al gauw 12 tot 18 maanden, bij grotere organisaties nog langer. Alle bewoners accuraat inschalen gebeurt uiteraard ook niet op 1 dag. Kortom, tijdig de budgetten bijsturen en stapsgewijs uitrollen is de boodschap. Zodat BelRAI/Pyxicare zijn start in jouw organisatie niet mist. En je niet op het allerlaatste moment bewoners moet inschalen, wat zou wegen op de kwaliteit van de resultaten. Laat staan op de interne organisatie.

Diensten maatschappelijk werk: BelRAI Screener vanaf 2021 verplicht

Vanaf 2021 bepaalt BelRAI Screener wie in welke mate recht heeft op het zorgbudget. Dat is mee te danken aan het pilootproject van tientallen organisaties, van CM tot Solidariteit voor het Gezin. Want in dat project werden BelRAI Screener en Pyxicare al succesvol toegepast. Tijd om die resultaten te verankeren in de rest van Vlaanderen.

Zie o.m. artikel 6 paraaf 2: 'Als onderdeel van het sociaal onderzoek, vermeld in paragraaf 1, evalueert en objectiveert de dienst, behalve bij kraamzorg, het zelfzorgvermogen van de gebruiker op het vlak van gezinszorg conform artikel 63, §2, van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.' Of artikel 39: 'In afwijking van artikel 10, eerste lid, kan de dienst tot 1 januari 2021 het zelfzorgvermogen van de gebruiker vaststellen aan de hand van de BEL-profielschaal of de BelRAI screener, en kan de dienst tot 1 januari 2022 de BEL-profielschaal gebruiken als alternatief voor de BelRAI Home Care en de sociale module.'

Zorgnet-Icuro organiseert 2 studiedagen over het Vlaamse woonzorgdecreet: 20 sept en 1 okt. Een absolute must als je mee wil zijn, ook rond BelRAI. Wees erbij

1.462 weergaven
Uitgelichte berichten
bottom of page